Language:  
English

स्वागतम्

भारतदेशः प्राचीनज्ञानविज्ञानयोः निधिः । इयं भूमिः तादृशी यत्र श्रेष्ठः अध्यात्मयोगः उदपद्यत, यत्र च अनादिकालात् अध्यात्मयोगः निरन्तरम् अभ्यस्यमानः प्रसार्यमाणः च वर्तते । अस्याः भूम्याः पुत्राणाम् अस्माकम्, इदमाद्यं कर्तव्यं यत् अस्य वैदिकस्य ज्ञानस्य राशेः रक्षणम् अग्रिमासु सन्ततीषु अविच्छेदेन प्रसारणं च । अग्रे पठतु

vvg
भविष्यद्कार्यक्रमाः

1.National Seminar on Rigvedic traditions and Rigveda-swahakara Homa
25th February - 3rd March 2019
  • View brochure

  • Invitation-English

  • Invitation-Sanskrit


  • 2.Mahashivaratri
    4th March 2019

     आददातु
    सद्यःकालीनचित्राणि -